Vertällekes von Köeb - Hans Wilbers - Wä fängt te-eesch aan?

Wä fängt te-eesch aan?

Et wor en stelle Hochtied met ohne Letsch, kin witt Bruutkleed on Schleier, kinne Zylinder, kinn Hochtiedskutsch. Mar Dröcke on Jan saite laut on kloor "Ja", wenn de Pastuur se frogde.
Dröcke wor wier onger de Haub, se brugde sech nau kinne Örschel mehr öwer et Jeld te maake. Die kleen Rente van ehre Pitter sellich, wo se dressich Johr met jlöcklech jetraud wor, hadde se net mehr nödig, wäejes dat Jan enne rieke Buur wor. Mar vor twee Johr wor sin Frau van hütt op morje jestorwe on nau jeng et em Huus dronger on dröwer. Dat sollde sech wahl ängere, wäejes dat hä jenau woß, dat Dröcke en joode Huuskluck wor.
Dat wor also kinn Liebeshierot, mehr en Zweckhierot, wenn se sech och moote. Och brugde mer Dröcke net te verstecke, se wor noch emmer nett on manierlich aantekieke, wenn och de Höerkes nau all aanfenge, jett jries te wäde. Och Jan hatt kinne Puckel, hä wor dat, wat mer enne staatse Käel nannde. Mer soh öhm de sibbezig net aan. No, et wor en nett ald Päerke, wat nau tefreene met de Trauzeuje, de Blage on met de Frönde en de joldene Hirsch trocke on doe lecker äete on drenke denge. Dä Pastuur heel noch en kleene Red, wo völl van Liebe onTreue te höere wor. Dä Börjermeester wor net so feinföhlig, hä meek do en paar onpassende Bemerkonge öwer Nachwuchs on so. Mar letztend wor et doch en jemötliche Fier on et wor all duster, wenn Dröcke on Jan op Huus aanjenge.
Dröcke jeng te eesch en't Bad on dann en de Schloppkaamer on leit sech en dat reihte Bett. Dann koom Jan, freschjewäsche on met en janz neu Pyjama aan on deng sech en dat lenke Bett leeje. "Nacht Dröcke!" "Schloop jood, Jan!" Mar Jan koss kinne Schloop fenge. Hä stupsde Dröcke aan on sait. "Sag, Dröcke, wie wor dat dann met dinne Mann on dech? Wä von öch hät dann emmer so aanjefange?" "Och," sait Dröcke, "eemol minne Pitter sellich on et angere Kehr ech." "Jood, sait Jan, "dann lott et os och so halde, hütt dörws do aanfange!"
"Ech han nix terjäeje, ech soll also aanfange?" wisperde Dröcke. "Ijaaa," sait Jan on drehde sech op de Sitt. On nau feng Dröcke aan: "Im Namen des Vater, des Sohnes und des heiligen Jeistes. Amen!

www.hanswilbers.de

(Fenster schliessen)